Generalforsamling

Referat generalforsamling for året 2021

Ordinær generalforsamling mandag den 25. april 2021 kl. 18.00,

1. Valg af dirigent

Advokat Karsten Hjorth Larsen blev foreslået af bestyrelsen og valgt.

Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var varslet ifølge vedtægterne, og at den ifølge samme vedtægter skulle afholdes inden udgangen af april måned.

Bestyrelsens beretning v. formand Elke Marie Hou-Carleton

Formandsberetning

Jeg vil gerne byde jer alle sammen velkommen til generalforsamlingen – hvor vi igen for alvor kan sige pænt farvel til endnu et år, der har været præget af Corona. Heldigvis, har der været lidt mere plads for udfoldelse og fysiske møder i 2021, og det har været en fornøjelse at kunne skabe disse netværksarrangementer, hvor vi har kunnet samles igen, selv om antallet af dem har været begrænset og afholdelsen stadig har været påvirket af restriktioner. Og heldigvis er der også sket en masse andre nye og spændende ting i vores kommune og by, hvor vi som forening har kunnet deltage eller give bidrag.

Efter vores online generalforsamling sidste år, holdt vi i september Sensommerkuren i samarbejdet med kommunen, hvor vi fik mulighed for at se Velværdshuset og fik et fantastisk spændende foredrag med Mikkel Beha Erichsen hos Sound Hub. Op til valget i november inviterede vi det lokale erhvervsliv til en erhvervsdebat i Apollon, hvor ca. 50 virksomheder dukkede op efter debatten, spiste vi sammen med de deltagende politikere, og jeg tænker, at de samtaler burde være blevet optaget og spillet senere, for der var der mange gode med krudt i.

Da vi nåede til december, efter endnu et år med restriktioner (og inden de nye kom) bestemte bestyrelsen, at I trængte til en fest med god mad og musik. Dette foregik på Midtpunktet med lyden fra Anne Dorte Michelsen. Jeg nåede lige forbi for at sige hej, men øv, at jeg ikke kunne blive.  For dem der måske er nysgerrige undgik jeg smitte og kom afsted med hele den pukkelryggede til U.S.A. – og som den rare og omsorgsfulde person jeg er, tog jeg corona med hjem til Danmark.  You’re welcome – og skål!

Udover vores netværksarrangementer har bestyrelsen haft en del andre aktiviteter, som vi plejer.

Lydens By samarbejde

Samarbejdet i Lydens By fortsatte også i 2021.  Vi har sammen med de andre aktører været en aktiv deltager i projektet, som har gået målrettet efter nogle af de mål, vi havde stillet os selv til generalforsamling i starten af året. Det første skridt var at få ansat en ny Chef for Lydens By, John Fogde. Erhvervsforeningens forventninger til den nye chef og styregruppens arbejde generelt set var, at erhverv skulle frem i lyset – vores plads i Lydens By skulle konkretiseres og forankres. Erhvervsforeningen, som et tilbud til virksomhederne, skulle profileres. Derudover, skulle der laves en aktiv indsats med at få flere af de kulturelle tilbud blandet ind i Lydens By projektet sammen med lokale foreninger m.v. Til disse formål blev der blandt andet etableret et rådgivende forum for Lydens By Værkstedet. Et forum, hvis medlemmer, der repræsenterer et bredt spektrum af lokale interessenter, skifter alt afhængig af hvilket emne, der skal diskuteres og derudover ellers mødes løbende efter behov. Da deltagerne ellers ikke er repræsenteret i styregruppen, er meningen, at der skal skabes en dialog, hvor andre holdninger og behov om et bestemt emne kan blive hørt og få indflydelse på de beslutninger, der bliver taget omkring Lydens Bys arbejde.

 

I december deltog John og jeg fra bestyrelsen sammen med 25 andre i det første møde med det Rådgivende Forum.  Ud fra spørgsmålet: ”hvordan vi kan gøre lydens by mere åbenbart eller mere nærværende for beboere, erhvervsliv og turister” drøftede og diskuterede vi, hvad lydens by er, og hvilke tiltag man burde satse på i den kommende fremtid. Dagen udmøntede sig i en liste af tiltag, overvejelser og indspark inddelt i overskrifter som oplevelser med lyd i kommunen, stolthed og ejerskab over Lydens By og undervisning i og forståelse for lyd og akustik.

Hvis ikke andet, konkretiserer listen, hvordan vi i fællesskab kan sikre, at vi hver dag kan mærke, at vi er i Lydens By. Hvordan kan vi i fællesskab blive bedre til at byde velkommen til Lydens By, og hvordan vi i fællesskab kan skabe ejerskab over Lydens By brandet.

Styregruppen og Værkstedet er godt i gang med at igangsætte indtil flere af disse ideer.

Erhvervspolitik, Kontakt & Samarbejde med kommunen

Når det kommer til erhvervspolitik og kontakt til kommunen har vi været i løbende dialog med kommunal direktør Jesper Thyrring Møller året igennem. Han har deltaget i et af vores bestyrelsesmøder, vi har besøgt ham og truffet ham i forbindelse med andre samarbejdsprojekter, som bestyrelsen deltager i. Sidste år, havde vi en helt klar holdning fra bestyrelsens side om, at erhvervslivet ikke alene skulle løftes via branding og Lydens By.  Det skulle løftes via reelle initiativer, der understøtter den fundament, vi hver især allerede har bygget op, med det vi har brug for. Vi har alle muligheder og chancer for at vækste, men det kræver, at vi rent faktisk kan. Det kræver, at vi har en kommune, der har de fornødne kompetencer og ressourcer til at understøtte erhvervslivet. Dette er vigtig, da kommunens indsats kan være afgørende for vores resultater. Det er resultaterne eller potentialet herfor, der gør, at vi er attraktive – både for nye medarbejdere men også nye investerings- og finansieringsmuligheder. Set ud fra et perspektiv om at tiltrække nye virksomheder til byen: hvis man ikke kan få gennemført sit projekt i Struer uden bøvl – så kommer man ikke hertil for at drive virksomhed.  Der skal være fordele, og billig jord og husleje er ikke nok.

Sidste år gik bestyrelsen fra generalforsamling med et mål om aktivt at præge kommunens arbejde med deres egne strategier omkring uddannelse, bosætning og erhverv. Mest af alt i forhold til erhvervssiden. Relationen og dialogen mellem kommunen og virksomhederne skulle styrkes.  Vi har deltaget i nogle møder med vores kommunaldirektør om emnet samt en strategidag, hvor kommunens kontorchefer drøftede forskellige muligheder for at skabe ”en vej ind og ud” af kommune. Som forening fik vi mulighed for at høre om deres drøftelser, og vi fik taletid. Jeg deltog i øvrigt i en efterfølgende workshop med deres medarbejdere, hvor nogle eksterne konsulenter havde fået lov til at kigge kommunens erhvervsvenlighed i sømmene.

Det, som alle kan blive enige om, er, at en central og dedikeret medarbejder som er indgangen og udgangen til kommunen ville være en god start og af stor værdi, hvis vedkommende på den ene side kunne sikre en nem og smidig dialog mellem partnere, og på den anden side vil være med til at skabe løsninger, når virksomheder udefra banker på, eller når der er en større mere kompliceret sag, hvor alting eller ingenting kan lade sig gøre.

Alle disse tanker og tiltag har udmøntet sig i en ny stilling i kommunen, nemlig en Erhvervsplaymaker. En stilling, lige så pop-smart som den lyder, som kan gå henne og blive til noget meget brugbart og derfor værdifuld for kommunen og for os som erhvervsdrivende. Stillingen indebærer, at vedkommende har kendskab til den offentlige forvaltning og alle dens kringlede lovbestemte procedurer og regler på den ene side, og på den anden side, at man har en del ledelseserfaring også med projekter. Vedkommende skal kunne tale det kommunale sprog for at kunne agere ”oversætter” for virksomheder og omvendt.  Han eller hun skal være brobygger. Og lige så vigtig, skal vedkommende have kendskab til virksomhederne i vores område og de uudnyttede muligheder, der ligger og venter på at blive grebet. Det er derfor vigtigt, at vedkommende er god til at tænke i løsninger og åbne alle parternes øjne op for de muligheder, der ligger lige foran dem.   Meningen er, at vedkommende skal være en ”first contact” for virksomhederne og agere facilitator (i særdeles komplicerede eller store sager).

 

Jeg har deltaget i ansættelsesprocessen og kan godt sige, at der er fundet en kandidat, men nu afventer vi, at det sidste kommer på plads, men så kommer I til at høre om, hvem der bliver vores nye Erhvervsplaymaker. Vores egne medlemmer Flemming Hvidberg og Poul Beck Jakobsen, bliver også indblandet i den nye Erhvervsplaymakers introduktion til Struer og Struers erhvervsliv såvel som virke fremadrettet med opgaven. Jeg er overbevist om, at dette er et godt sted at starte, og hvis det lykkes, et stærkt fundament til at arbejde videre ud fra.

Økonomi

Som mange nok kan gætte sig til og se ud fra regnskabet, så har vores aktiviteter være begrænset, dog ikke i den grad, som vi så i 2020. Vi har et større overskud end normalt, og senere på aften vil John fortæller jer, hvad vi forventer at anvende denne overskud på, og hvordan det ellers kommer til at påvirke vores aktiviteter i den kommende år. Jeg vil dog gerne nævne, at Erhvervsforening har støttet flere lokale initiativer, end vi plejer og var medudgiver på artikelserien ”På sporet af Struers DNA” i samarbejde med Lydens By Værkstedet.  Et af initiativerne, som er vigtigt at fortælle om, er Stuers lokale Crowd Funding Platform, som blev lanceret sidste år. Det er et investeringsplatform for iværksættere  i Struer kommune. Platformen har,  trods en masse læring, allerede har vist sig at være et vigtigt aktiv for vores iværksættere.

2022

Efter i aften er jeg sikkert på at bestyrelsen går i gang med at planlægge en sensommer og efterår, som I skal glæde jer til.  Hvad de finder på, må vi alle sammen gå og vente på.

2. Behandling af indkomne forslag

Bestyrelsen kom med forslag om at ændrer paragraf 5.3 i vedtægterne:

Nuværende formulering:

Forslag fra medlemmerne til dagsordenspunkter på generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde senest d. 15. februar.

Foreslået ny formulering:

Forslag fra medlemmerne til dagsordenspunkter på generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde senest d. 1. april.

Forsamlingen godkendte ændringen.

 

3. Valg af medlemmer til bestyrelsen

Følgende er på valg til bestyrelsen:

Anders Trærup– Modtager genvalg

Bent Hargaard – Modtager genvalg

Elke Hou Carleton – Ønsker IKKE genvalg

Flemming Hvidberg – Ønsker IKKE genvalg

Flg. stiller op:

Dorthe Lund – Kær.dk

Heino Vangsgaard – Mr. Arthur

Der var ikke yderligere forslag til bestyrelsen, og generalforsamlingen valgte Dorthe Lund og Heino Vangsgaard. Heino Vangsgaard blev valgt for 1 år, så bestyrelsen har 3 på valg hvert andet år fremadrettet.

4. Eventuelt

Bestyrelsen bad om ordet for at takke Elke for de 6 års formandsvirke og Flemming for 4 års bestyrelsesarbejde. Derudover bad sekretariatet om ordet for at takke Elke for samarbejdet mellem formandskabet og sekretariatet.

Dirigent:          Karsten Hjorth Larsen
Referent:         Søren Johansen