Protokol

Referat generalforsamling for året 2020

Ordinær generalforsamling mandag den 19. april 2021 kl. 19.00, online møde.

1. Valg af dirigent
Advokat Karsten Hjorth Larsen foreslået af bestyrelsen og valgt.
Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var varslet ifølge vedtægterne, og at den ifølge samme vedtægter skulle afholdes inden udgangen af april måned. Grundet covid-19, foregik generalforsamlingen online.

2. Bestyrelsens beretning v. formand Elke Marie Hou-Carleton
Aktiviteterne har som sagt siden marts sidste år været på et meget lavt niveau, men, altså, tingene har ikke været gået helt i stå. I februar sidste år, inden restriktionerne kom, nåede vi at holde Nytårskuren på Sound Hub, hvor vi fik indført vores Ny Iværksætter Pris. Den fortsætter vi selvfølgelig med og vil vælge en ny ”Årets Iværksætter” i forbindelse med, at Kommunen kårer Virksomhedsprisen 2020 senere på året. Det vil I høre noget mere om, når vi forhåbentligt snart mødes igen til et medlemsarrangement. I september holdt vi vores generalforsamling, hvor vi fik flere nye medlemmer i bestyrelsen, og vi hørte et indlæg fra Steffen Max Høgh om, hvordan bæredygtighed som en forretningsvej giver potentiale for innovation og vækst i etablerede virksomheder. Man kan rent faktisk tjene penge på bæredygtige forretningsmodeller.

I december holdt vi et online julemøde med vinsmagning. Vi var over 60 medlemmer og gæster som deltog i dette lidt alternative møde, så det er fedt. Dem der deltog, fik smagt på nogle gode vine fra Østrig og en lækker ret fra Tambohus Kro og Badehotel. Under mødet hørte vi fra kommunaldirektør Jesper Thyrring Møller om kommunens planer i forhold til hele byen og erhvervslivet generelt i den kommende tid. Det kommer jeg tilbage til. Jeg vil gerne sige, at selv om mødeaktiviteten i løbet af 2020 har været lav, har bestyrelsen ikke holdt ferie.

Kommunikation:
Som I ved, så har vi altid fokuseret på at gøre vores kommunikation bedre, både indbyderes mellem medlemmer og udadtil for at fortælle folk at Erhvervsforening er her og er et tilbud til erhvervsdrivende i Struer Kommune.
Sociale Medier: Vi er begyndt at udvikle en strategi omkring brug af Sociale Medier (Facebook og LinkedIn) som en ny kommunikationsplatform i forhold til at fortælle alle andre, at vi er her, og hvad vi går og laver sammen. Det skal være en kommunikationskilde fra foreningen ud i offentligheden. Disse sider er nu oprettet og vil blive taget i brug inden sommerferien og til efteråret, når vi igen skal ses til nogle fantastiske og værdifulde møder!

PR:”På Sporet af Lydens By” Sammen med Peter Kjeldbjerg og Lydens By værkstedet har vi iværksat en kampagne ”På Sporet af Struers DNA,” hvor vi igennem en artikelserie gerne vil satte fokus på de virksomheder i byen, som kan spores tilbage til Bang & Olufsen – ikke fordi de har noget med lyd at gøre, men fordi de har deres udspring i et håndværk, som de er uddannet eller udlært i hos Bang & Olufsen. Der udkommer i alt 7 artikler enkeltvis – de første 3 artikler udkommer løbende inden sommerferien og de sidste i løbet af efteråret. Målet er at få dem spredt længere ud end Struer, så andre får øje på Struer som et spændende sted at drive virksomhed og at være bosat og arbejde.

Lydens By samarbejdet
Samarbejdet i Lydens By er heller ikke gået i stå. Vi har i løbet af året kigget på de næste skridt, når nu fundamentet er fastlagt. Vi har italesat og gjort en indsats for, at vi som deltagere ikke er bare en støttende organisation som blot skal orienteres, men ER en aktiv deltager i Lydens By og dermed styregruppen som skal være med til at træffe beslutninger og drive projektet. Vi skal nu til at ansætte en ny chef og i styregruppen er vi enige om, at erhvervet skal frem i lyset – vores plads i Lydens By skal konkretiseres og forankres.

Den nye chef skal kunne:

  • samle aktørerne og fordele ressourcerne så alle ”får noget for pengene.” Arbejdet skal række ud over det overordnede ”branding af Struer,” selv om det stadig skal være en del af arbejdet. Værkstedet beholdes.
  • ”sige fra” overfor kommunen, hvis de flytter opgaver over i Lydens By som de selv skal varetage.

 

Overordnede strategi i den kommende tid (ny chef):

  • Der er enighed om, at der skal rettes meget mere fokus på erhvervslivet og vores følelse af ejerskab over projektet
  • Erhvervsforeningen, som et tilbud til virksomhederne, skal profileres
  • Der skal laves en aktiv indsats med at få flere af de kulturelle tilbud indblandet i Lydens By projektet – som for eksempel Folkets Hus og Gimsinghoved.
  • Der skal gøres noget ved den opfattelse, at Lydens By er et kommunalt projekt. Vi tror nemlig, at mange har den mening. Det skal blive mere klart, at det er et samarbejde mellem, indtil videre 5 aktører, hvor kommunen er én af dem. Den kommende chefs ageren vil have stor betydning for dette.Vi skal allerede i morgen mødes med en konsulent fra Mercuri Urval sammen med de andre aktører i Lydens By samt medarbejderne i Værkstedet og et par medlemmer af Byrådet. Sammen skal vi kigge på organisationen samt Chefprofilen. Derefter udarbejdes rekrutteringsmaterialet, som vi skal godkende og efterfølgende kommunaldirektøren for derefter at iværksætte rekrutterings- og søgeprocessen. Vi forventer, at den nye chef for Lydens By tiltræder 1. august.

Erhvervspolitik, kontakt & samarbejde med kommunen
Når det kommer til det erhvervspolitiske og kontakt til kommunen har vi løbende været i dialog med kommunaldirektør Jesper Thyrring Møller. Som sagt deltog han under vores onlinemøde i december og her fortalte han os lidt om, hvad der sker hos dem og bl.a. løftede sløret for planerne med et nyt “Erhvervshus.” Der var ikke noget konkret at fortælle, men rammerne og tankerne bag blev nævnt. Erhvervshuset skal nemlig ikke være et ”fysisk sted” virksomhederne kommer som sådan, men nærmere en ny måde at arbejde sammen på internt i kommunen, så virksomhedens vej igennem den kommunale sagsbehandling bliver nemmere. Efter vores onlinemøde inviterede vi Jesper på besøg i bestyrelsen, hvor vi fik drøftet ideen med et ”Erhvervshus” lidt mere og med udspring i Dansk Industris Lokalt Erhvervsklima Undersøgelse fra 2020.
Struer er ikke placeret med et tilfredsstillende resultat, og derfor vil man fra kommunens side arbejde mere intensivt med 3 fokusområder fra rapporten.

Det var nemlig: Uddannelse, bosætning og erhverv.

Uddannelse: Her tænkes der stort i forhold til en decideret lyduddannelse. Nu skal Kommunen til at afgrænse hvilke lyduddannelser der findes i forvejen, både i Denmark og i udlandet samt granske kompetencerne i Struer for at fastlægge, hvad det er, at vi kan stille op med og bidrage med i forhold til en ny uddannelse.

Bosætning: Kommunen, som altid, vil fokusere på dette område. Det er bare vigtigt, at man ikke glemmer erhvervslivets indflydelse og betydning for bosætning. Naturen og vandet, en god infrastruktur og lave huspriser er ikke nok, hvis ikke der findes gode jobs og karrieremuligheder, der trækker folk til.

Erhverv: For virksomhederne skal der være ”en indgang og en udgang” til kommunen. Det vil sige, at man vil styrke relationen og dialogen mellem kommunen og virksomhederne. Det kunne f.eks. være via én kontaktperson for virksomheden, som skal sikre en nem og smidig dialog mellem alle parter. Derudover, skal Kommunen internt arbejde bedre sammen afdelingerne imellem. Vi er blevet inviteret til at deltage i et møde med kommunen i maj, hvor erhvervsudviklingen og de nye fokusområder skal drøftes. Her får vi mulighed for at tale vores sag.

Fra bestyrelsens side har vi en klar holdning. Erhvervslivet skal ikke bare løftes via branding og Lydens By. Det skal løftes via reelle initiativer, der understøtter det fundament, vi hver især allerede har bygget op, med det vi har brug for. I Struer er vi dygtige til at drive forretning. Vi er dygtige til vækste. Så i Struer handler det om, at vi rent faktisk KAN vækste og får gennemført de projekter, der står og venter på blandt andet Kommunens sagsbehandling. Vi kan ikke flytte hele ansvaret på Struer Kommune – selvfølgelig ikke – men en stor og vigtig del ligger hos dem, da deres indsats kan være afgørende for vores resultater. Det er resultaterne, eller potentialet herfor, der gør, at vi udefra er attraktive – både for nye medarbejdere men også nye investerings- og finansieringsmuligheder. Det er altså ikke nok, kun at blive set – det der har
betydning er, hvad andre rent faktisk SER. Set ud fra et perspektiv om at tiltrække nye virksomheder til byen: hvis man ikke kan få gennemført sit projekt i Struer uden bøvl – så kommer man ikke hertil for at drive sin virksomhed. Der skal være fordele – og billig jord og husleje er ikke nok. Det er vores mening, at de 3 fokusområder er værdifulde, hvis fokusset bliver til nogle konkrete aktiviteter og initiativer og ikke bare en nedskreven strategi. En central og dedikeret medarbejder, som er indgangen og udgangen til kommunen ville være en god start.

Struer Erhvervsforening deltager gerne i en løbende opfølgning og justering af handleplaner.

Business Park Struer
Jeg har i hele årets gang fortsat mit arbejde i bestyrelsen i BPS, hvor der er kommet en ny ejer af bygningen, en ny fremtidssikret lejekontrakt for huset og – noget mere spændende er – der igangsat en gennemgribende renovering og udvidelse af BusinessParken. Det bliver fantastisk at se det færdige resultat, som er udført i den gamle fabriks ånd.

2. Økonomi
Når vi kigger på vores økonomi igennem hele 2020, ja, så har pengepungen ikke skulle åbnes særlig ofte. Men alligevel har vi præsteret at bruge nogle midler på de enkelte møder inklusive Nytårskuren samt til de initiativer, jeg har nævnt. Vi har, som mange sikkert tænker, et større overskud end normalt og senere på aftenen vil John fortælle jer, hvad vi forventer at bruge dette overskud på og hvordan det ellers kommer til at påvirke vores aktiviteter i det kommende år. Et af initiativerne, som jeg gerne vil nævne, som vil give et godt skub i investeringen og støtte til vores iværksættere i Struer og erhvervslivet generelt, er en ny lokal Crowdfunding Platform som er ved at blive udviklet i samarbejde med kommunen og andre aktører. Helle Toftgaard, på vegne af Start Vækst og Jørn Lundme fra biografen er en del af holdet sammen med kommunens bosætningskonsulent Sidsel Munkebo og medarbejder Claus Falk, som skal få projektet op at køre. Planen er, at vi snart bliver inviteret til et orienteringsmøde omkring projektet og selve platformen vil være oppe at køre inden sommerferien. Erhvervsforeningen vil gerne aktivt støtte initiativet, når processen når længere henne, hvis udformningen giver mening for vores medlemmer.

2021
Efter i aften går bestyrelsen i gang med at planlægge et sensommer- og efterårs program, som I skal glæde jer til. Netværket går ikke helt ”offline,” men vi skal til at mødes og kigge hinanden ordentlig i øjnene og gøre det som vi er bedst til i netværket – at netværke!

Generalforsamlingen godkendte bestyrelsens beretning.

3. Godkendelse af den reviderede årsrapport
Revisor Bent Rønnest fra Krøyer Pedersen gennemgik årsregnskabet. Det viser et overskud på 97.792 kr. og en egenkapital på 275.822 kr.
Struer Erhvervsforening har i 2020 ydet et tilskud til Lydens By på 50.000 kr. Generalforsamlingen godkendte regnskabet.

4. Orientering om budget og fastsættelse af kontingent for det kommende år
John B. Pedersen gennemgik budgettet for 2021. Grundet Covid-19 har flere aktiviteter været udskudt eller aflyst, hvilket har givet luft i budgettet. Kontingent vil blive opkrævet i juni måned. Der budgetteres med et overskud på 109.000, – for 2021
Bestyrelsen vil nu arbejde videre med ideer og tiltag der kan støttes op om.

Generalforsamlingen godkendte budgettet.

5. Behandling af indkomne forslag
Ingen indkomne forslag

6. Valg af medlemmer til bestyrelsen
Følgende var på valg til bestyrelsen:
Jeanette Lund – Modtog genvalg
John B. Pedersen – Modtog genvalg
Poul B. Jacobsen – Ønskede IKKE genvalg
Der var ikke yderligere forslag til bestyrelsen, og generalforsamlingen valgte Jeanette Lund og John B.
Pedersen. Dermed går bestyrelsen fra 7 til 6 medlemmer.

7. Eventuelt
Dirigent: Karsten Hjorth Larsen
Referent: Søren Johansen