Protokol

Generalforsamling for året 2018

Ordinær generalforsamling torsdag den 4. april 2019 kl. 18.00,
Struer Fri Fagskole

 

 1. Valg af dirigent

Advokat Karsten Hjorth Larsen foreslået af bestyrelsen og valgt.

Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var varslet ifølge vedtægterne, men at den ifølge samme vedtægter skulle afholdes inden udgangen af marts måned. Dirigenten valgte dog med forsamlingens accept at erklære generalforsamlingen som beslutningsdygtig.

 

 1. Bestyrelsens beretning v. formand Elke Marie Hou-Carleton

Det har været et travlt år – igen!

Og I har virkelig bakket op. At I bakker op, er virkelig skønt, og jeg har lyst til at sige, at det jo er jeres forening, og jeres flotte bidrag og engagement er bare bevis på, at vi sammen har et stærkt og solide netværk med en masse potentiale og som rummer ekstremt mange muligheder.

Bestyrelsen har igen i år, ligesom de tidligere år, været drevet af, at vi som forening skal være med til at styrke, fremme, eksponere og hjælpe erhvervslivet i området, dvs. hinanden.

Vi har derfor stadig været meget fokuseret på at skabe gode rammer for netværk, dialog og debat også ud blandt vores medlemmer, hvor vi har mødt nogle stykker på deres hjemmebane og hørt om deres projekter, deres arbejde, deres succeser og deres udfordringer. 

Sidste år havde vi særligt fokus på 2 områder, nemlig ERHVERVSNETVÆRKET via debat, dialog og information samt STYRKELSE AF ERHVERVSLIVET via branding og kommunikation.

Erhvervsnetværket med tema og debatmøder
I løbet af året har bestyrelsen gjort sit for at skabe nogle oplevelser for jer, hvor jeg håber, at I er bleven inspireret, motiveret og måske nogle gange en lille smule provokeret. Vores mål har været at skabe rammer, hvor man frit kunne udveksle erfaringer, viden og kompetencer og skabe nye og stærkere relationer med hinanden.

I marts var medlemmerne inviteret til en temaaften med AUHA Erhvervsklub i Herning (Århus Universitet, Herning Afdeling) om ”Hvordan man anvender digitale teknologier og data til forretningsudvikling.”

I maj besøgte vi Martin Munkebo og så og hørte om virksomheden. Ved samme lejlighed gav Peter Nørgaard fra Code of Care gav os alle en lille spark bagi, når han fortalte os om de 12 bundlinjer; om hvordan man hjælper mennesker på kanten af arbejdsmarkedet til at finde deres styrker til gavn for virksomhedens arbejdsmiljø, medarbejderkompetence-udvikling og (de sorte) bundlinjer!

I september havde vi fokus på ”Bæredygtighed i Industrien” hvor vi besøgte Johs. Muslinge- og Fiskeeksport, og efterfølgende fortalte Hans Axel Kristensen fra Plastix i Lemvig om sin virksomhed.

Og i starten af december afholdt Erhvervsforeningen en debataften med Clement Kjærsgaard om Fremtidens Erhvervsklima med udgangspunkt i Struer; hvad skal Danmark og Struer leve af i fremtiden.

I 2019 vil vi fortsætte med at have fokus på de gode oplevelser og de gode rammer for dialog og debat mellem vores medlemmer og de lokale ildsjæle. Jeg kan afsløre, at ud over at vi sidder her i dag hos Struer Fri Fagskole er vi bleven inviteret af Humlum Brød i september, så I kan glæde jer til flere virksomhedsbesøg i det kommende år.

 

Styrkelse af erhvervslivet – branding og kommunikation
I 2018 fokuserede bestyrelsen meget på vores strategi omkring branding og kommunikation ved på den ene side at kunne eksponere erhvervslivet og gøre os synlig ind og uden for kommunen via bl.a. Lydens By samarbejdet og på den anden side at styrke den indbyrdes kommunikation. Vi har blandt andet fået:

 • Nyt logo og grafisk udseende og en
 • Ny hjemmeside
 • Vi har stadig nyhedsbrevet, der sikrer og styrker den interne kommunikation; den udgives stadig i samarbejde med Iza, og det fortsætter vi med i 2019.

Underskud og egenkapital
Ud fra regnskabet vil I kunne se, at vi har en planlagt underskud for 2018, men at vi stadig har en solid egenkapital, der sikrer, at vi blandt andet kan opretholde det høje niveau og standard som vi har til netværksmøderne. Egenkapitalen er nu på et niveau, som vi har valgt at opretholde som en reserve og en sikkerhed for vores fremtidig likviditet. Dette valg har en konsekvens for størrelsen af det økonomiske støtte, vi yder til bl.a. Lydens By samarbejdet og andre sponsorater, der fremmer foreningens formål og er værdifulde for vores medlemmer.

Vedrørende Lydens By vil jeg dog gerne allerede nu præcisere, at vores opbakning til et stærkt sammenhold med Struer Kommune og de andre aktører i Lydens By samarbejdet ikke på nogen måde er svækket. Det er stadig utrolig vigtigt, at vi kan positionere os op ad et stærkt brand, som der bliver lagt flere og flere kræfter i og investeret i, og som giver os en større og bredere gennemslagskraft i forhold til markedsføring og branding af vores virksomheder og foreningens aktiviteter både indenfor kommunegrænsen og udenfor. Det er stadig et helt klart ønske, at vi igennem dette samarbejde får skabt et stærkere grundlag for at kendskabet til vores virksomheder øges. Der er ingen tvivl om, at Struer Erhvervsforening er en styrke for området og at vores forening er bevis på en lokale samhørighed og vilje. Dette budskab satser vi på, at Lydens By holdet vil være med til at kommunikere ud. Men vi skal også huske, hvilken værdi vi som erhvervsdrivende og erhvervsforening kan bidrage med til området og hvor vigtigt det derfor er, at vi selv lægger kræfter i og bidrager til den fælles positionering og brandet Struer Lydens By.

Nyt fokusområde
I det kommende år vil bestyrelsen gerne arbejde på at være et talerør til kommunen – et bindeled mellem jer og kommunen – og evt. andre relevant organisationer eller personer.  Tanken er ikke, at vi skal være problemløsere som sådan, men at vi skal være en kilde til at få luftet ideer og meninger, behov og ønsker til kommunen. Det vil I høre mere om i den kommende tid men under alle omstændigheder vil vi gerne høre fra jer – så giv lyd!!!!

Tak
Til sidste vil jeg gerne takke bestyrelsen for deres arbejde og den tid de har givet til foreningen. En særlig tak til Claus Graversen, der har valgt at træde ud af bestyrelsen. Derudover vil jeg gerne takke Søren Johansen (som er på ferie) og Helle Toftgaard for deres utrolig stor indsats i forbindelse med gennemførelse af vores arrangementer. Og tak til jer.  For jeres deltagelse og engagement; jeres feedback og det initiativ mange af jer har vist. 

Generalforsamlingen godkendte årsrapporten.

 

 1. Godkendelse af den reviderede årsrapport

Revisor Jan Sahl gennemgik årsregnskabet. Det udviser et underskud på -51.906 kr. og en egenkapital på 113.828 kr. Struer Erhvervsforening har i 2018 ydet et tilskud til Lydens By på 100.000 kr.

Generalforsamlingen godkendte regnskabet.

 

 1. Forslag til vedtægtsændring

Bestyrelsen stillede forslag om ændring af flg. formuleringer i vedtægterne:

Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i Struer Kommune inden udgangen af marts. Indkaldelse sker ved bekendtgørelse med mindst 14 dages varsel i et eller flere lokale blade, nyhedsbrev og til en af medlemmet angivet e-mailadresse med angivelse af dagsorden.
……
Forslag fra medlemmerne til dagsordenspunkter på generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde senest d. 15. januar.

…ændres til

Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i Struer Kommune inden udgangen af april. Indkaldelse sker ved bekendtgørelse med mindst 14 dages varsel i et eller flere lokale blade, nyhedsbrev og til en af medlemmet angivet e-mailadresse med angivelse af dagsorden.

…..

Forslag fra medlemmerne til dagsordenspunkter på generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde senest d. 15. februar.

Vedtægtsændring blev enstemmigt vedtaget.

 

 1. GDPR – samtykkeerklæringer

Elke Hou-Carleton orienterede generalforsamlingen om baggrund og procedure for samtykkeerklæringer fra medlemmerne vedrørende registrering på hjemmesiden og foto/video i f.m. møder.

 

 1. Orientering om budget og fastsættelse af kontingent for det kommende år

Elke Hou-Carleton fremlagde forslag til budget for 2019 baseret på 122 medlemmer, heraf 20 på iværksætterkontingent. Kontingentindtægterne udgør kr. 295.500,-.

Udgifter til 4 arrangementer: kr. 150.000 kr.,-, bidrag til Lydens By: kr. 25.000-, sponsorat/Bizz-up: kr. 10.000,-, annoncering og administration: kr. 50.000,-. I alt budgetterede udgifter for kr. 235.000,-

Kontingent: Bestyrelsen foreslog uændret kontingent for 2019; dvs. kr. 2.750 for ordinære medlemmer og kr. 750,- for iværksættermedlemmer.

Der blev stillet forslag om en kontingentforhøjelse på 250 kr. for ordinære medlemmer, dvs. kr. 3.000,- og uændret kr. 750,- for iværksættermedlemmer.

Forslaget blev sendt til skriftlig afstemning. Stemmerne fordelte sig således: 34 for, 7 imod, 4 blanke og 1 ugyldig (stemmeoptællere; Karsten Hjorth, Charlotte Hollænder og Helle Toftgaard).

Forslaget blev vedtaget med virkning fra 2020.

 

 1. Bidrag til Lydens By

Det nedsatte bidrag til Lydens By i forhold til forrige år skabte diskussion på generalforsamling. Herunder påpegede flere medlemmer det uheldige i at reducere tilskuddet så voldsomt.

Bestyrelsen valgte herefter at trække punktet tilbage.

 

 1. Behandling af indkomne forslag

Der var ingen forslag

 

 1. Valg af medlemmer til bestyrelsen

Følgende var på valg til bestyrelsen. Poul Bech Jacobsen (modtog genvalg) og Claus Graversen (modtog ikke genvalg).

Bestyrelsen opstillede John Bruni Pedersen, Sparekassen Vendsyssel som nyt medlem. Der var ikke yderligere forslag, og generalforsamlingen valgte Poul Bech Jacobsen og John Bruni Pedersen.

 

 1. Eventuelt

Intet at drøfte

Da dagsordenen herefter var udtømt, blev generalforsamlingen hævet. Formanden takkede sluttelig dirigenten for at styre generalforsamlingen igennem med fast hånd og i god ro og orden.